Algemene Voorwaarden

Star Computers
Aresstraat 20
1363 VJ, Almere

Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op www.starcomputers.nl. 

1. ALGEMEEN

1.1
Star Computers gevestigd te Almere, met inschrijfnummer K.v.K. 50566962 zal in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met Star Computers. De klant of contractpersoon zal in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met consument. 

1.2
Bestellingen zullen in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met opdrachten. 
Schriftelijk of elektronisch bevestigde opdrachten zullen in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met overeenkomsten.

1.3       
Af te leveren goederen, projecten en diensten zullen in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met producten.

1.4                   
Star Computers houdt zich bezig met opdrachten, leveringen en dienstverlening op het gebied van computers en multimedia.

2. TOEPASSELIJKHEID
  
2.1       
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties en overeenkomsten tussen Star Computers en consument en op alle producten, aanbiedingen, offertes en facturen van Star Computers.

2.2                   
Star Computers kan extra voorwaarden hanteren afhankelijk van de aangeboden producten. Deze worden vooraf kenbaar gemaakt en vallen ook onder deze algemene voorwaarden.

2.3                   
Afwijkingen op deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk met Star Computers worden overeengekomen en hebben alleen betrekking op de desbetreffende overeenkomst.

2.4                   
Bepalingen uit deze voorwaarden zijn niet van toepassing, indien mocht blijken dat deze in strijd zijn of komen met enige wettelijke bepalingen van huidig of toekomstig recht. Indien een bepaling op deze grond onder omstandigheden nietig zou zijn, geldt de voor Star Computers gunstigste regeling en blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht.

2.5                   
Als de consument ook algemene voorwaarden hanteert en deze in strijd zijn met de algemene voorwaarden van Star Computers, dan prevaleren de algemene voorwaarden van Star Computers boven die van de consument. Consument gaat volledig akkoord met deze algemene voorwaarden. 
Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 januari 2008.

3. OPDRACHTEN
  
3.1
Een gedane opdracht bindt de consument. De consument is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens betreffende de opdracht.

3.2                   
Star Computers biedt de consument de mogelijkheid elektronisch opdrachten te plaatsen. Een opdracht die elektronisch wordt geplaatst, heeft dezelfde bindende waarde als een door de consument schriftelijke of mondelinge gegeven opdracht.

3.3
Star Computers kan de veiligheid van het internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de consument zijn overgezonden niet garanderen en kan hiervoor door de consument op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

3.4
De door de consument verstrekte gegevens, met betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, worden geacht correct te zijn.

3.5       
Producten die aan Star Computers worden toegezonden, zonder vermelding van de gegevens van de afzender worden geacht kennelijk prijs gegeven te zijn.

4. OFFERTES

4.1       
Offertes zijn altijd geheel vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met de consument.

4.2
Star Computers bepaalt zelf welke opdrachten zij tot uitvoering wil brengen en heeft het recht opdrachten te weigeren.

4.3       
Vermelde prijzen van producten op de website, in prijslijsten of in brochures zijn geen offertes.

4.4       
Mondelinge overeenkomsten en afspraken zijn geen offertes. Pas als schriftelijke bevestiging heeft plaatsgevonden is er sprake van een offerte.

4.5       
De geldigheidstermijn is vermeld op offertes en geeft de periode vanaf de offertedatum aan waarin de offerte geldig is.

4.6  
Star Computers kan besluiten uitgebrachte offertes niet uit te voeren en heeft hiertoe geen verplichting tegenover consument.

5. OVEREENKOMSTEN
  
5.1  
Offertes, die door beide partijen zijn ondertekend, vormen een overeenkomst.

5.2
Schriftelijk bevestigde opdrachten vormen een overeenkomst.

5.3
Opdrachten die door Star Computers in uitvoering zijn genomen, vormen een overeenkomst.

5.4
Overeenkomsten zijn voor beide partijen bindend.

5.5
Aanvullingen op overkomsten en wijzigingen van overeenkomsten zijn pas bindend als Star Computers deze schriftelijk heeft bevestigd.

5.6
Per e-mail bevestigde opdrachten vormen een overeenkomst.

6. FACTUREN
  
6.1       
Facturen worden overhandigd bij levering of toegezonden.

6.2
Facturen zijn het garantiebewijs.

7. AANBIEDINGEN
  
7.1
Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. van producten gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

7.2
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan gegeven prijzen in folders, brochures, op de website of vermeld op andere wijzen dan in een offerte.

8. PRIJZEN

8.1
Alle prijzen zijn in Euro en, indien niet anders vermeld, inclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief verzendkosten en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd.

8.2
Prijzen worden bepaald op de gebruikelijke manier van Star Computers.

8.3
In geval van aantoonbare wijziging van een of meer van de kostprijs bepalende factoren zoals inkoopprijzen, koersen, lonen, betalingen, rechten, lasten, vrachten en dergelijke na totstandkoming van de overeenkomst, is Star Computers gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen, een en ander voor zover zulks niet bij de Wet is verboden en ongeacht of de wijziging voor Star Computers al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

8.4
Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Star Computers op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

8.5
Administratiekosten, annuleringskosten, orderkosten, vracht- of verzendkosten, retourbehandelingskosten en opslagkosten kunnen apart in rekening worden gebracht.

8.6
Koerierskosten of kosten voor speciaal vervoer, bijzondere extra inklaringskosten en of invoerrechten zijn niet bij de prijs inbegrepen en voor rekening van de consument.

8.7
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan prijzen, die niet in een offerte of overeenkomst zijn vermeld.

9. BETALING

9.1
Alle facturen zullen door consument worden betaald binnen 10 dagen na datum van uitgifte.

9.2
Bij overschrijding van een betalingstermijn wordt consument van rechtswege geacht in verzuim te zijn zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. 
Consument zal dan over het openstaande bedrag een rente verschuldigd zijn van 5% per maand, waarbij deze per ingegane gehele maand wordt gerekend.

9.3
Betaling dient te geschieden via overboeking naar een door Star Computers aangewezen giro- of bankrekening.

9.4
Producten blijven bezit van Star Computers totdat consument aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan.

9.5
Door de consument gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de consument dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

9.6
Indien consument in gebreke is de vordering te voldoen, kan de vordering ter incasso uit handen worden gegeven, in welk geval consument naast het als dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op minimaal 20% van de hoofdsom met een minimum van €200,-.

9.7
Niet tijdige betaling geeft Star Computers het recht haar prestatie als gevolg van onderhavige en/of andere overeenkomsten met de consument op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de consument recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.

9.8
Star Computers is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de consument voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de te verrichten prestaties op een door Star Computers te bepalen wijze.

9.9
Indien Star Computers, nadat consument in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan consument richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel.

9.10
Het is de consument niet toegestaan verrekening toe te passen.

9.11
Star Computers staat tot geen van haar consumenten in een rekening-courant verhouding.

10. LEVERINGSTERMIJN

10.1
Op producten en diensten van Star Computers gelden afgesproken leveringstermijnen.

10.2
Indien geen leveringstermijn is afgesproken geldt een leveringstermijn van 3 maanden.

10.3
Levertermijnen zijn echter bij benadering en niet bindend voor Star Computers. Het verstrijken van de levertijd betekent dan ook niet dat Star Computers op enige wijze aansprakelijk kan worden gehouden of rechtswege in verzuim is. Consument heeft dan ook geen recht op ontbinden van de overeenkomst.

10.4
Bij het overschrijden van de leveringstermijn met meer dan 1 maand is consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

11. RECLAMES

11.1
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats vanuit magazijn.

11.2
Vanaf het moment van levering gaan alle risicos van verlies, vergaan, beschadigingen etc. ongeacht de oorzaak daarvan, over op de consument.

11.2
Consument is verplicht om de door Star Computers geleverde producten voorafgaand aan ingebruikneming te inspecteren.

11.3
Klachten wegens onvolledige en/of onjuiste levering moeten direct na constatering daarvan, doch uiterlijk 8 dagen na levering van de zaken, schriftelijk aan Star Computers worden gemeld onder opgave van de aard en de omvang van de klachten. Bij gebreke hiervan worden klachten niet meer in behandeling genomen en wordt de consument geacht de transactie te hebben goedgekeurd.

11.4
Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen een termijn van 8 werkdagen na factuurdatum te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt de consument geacht de factuur te hebben goedgekeurd.

11.5
Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de overeenkomst.

11.6
Indien een reclame door Star Computers gegrond wordt bevonden, heeft Star Computers het recht de volgende keuze te maken:

11.6.a.
De factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen. 
11.6.b.
Het geleverde te repareren of te vervangen door een product met dezelfde specificaties waarbij de vervangen producten aan Star Computers worden afgegeven. 
11.6.c.
Het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de consument betaalde factuurbedrag zonder tot enige verdere schadevergoeding gehouden te zijn. 
Het recht op factuurherziening is pas aan de orde, indien vervanging of herstel redelijkerwijs niet gevergd kunnen worden van Star Computers.
    
11.7
Het indienen van reclames geeft consument niet het recht de ontvangst of betaling van de producten te weigeren dan wel op te schorten. In ieder geval dient het niet betwiste deel voldaan te worden. Ieder beroep op verrekening is uitgesloten.

11.8
Bij reclames worden de producten voor rekening en risico van de consument naar Star Computers teruggezonden.

11.9
Deze voorwaarden gelden niet voor gebruikte/refurbished producten. Gebruikte/refurbished producten kunnen in overleg met de klant voor een ander exemplaar worden omgeruild. 

12. AFKOELPERIODE

21.1
Star Computers biedt, in overeenkomt met Wet "Kopen op afstand", een afkoelingsperiode van 14 kalenderdagen na aflevering van product. Binnen deze periode mag een product worden teruggestuurd zonder opgaaf van reden, waarbij de consument alleen de verzendkosten voor het retourneren hoeft te betalen. Als peildatum geldt de afleveringsdatum van de vervoerder. Het product en verpakking dient voor terugbetaling onbeschadigd, ongeopend en ongebruikt te zijn. Daarnaast hoort het pakket deugdelijk verpakt te zijn.

Na het verstrijken van deze termijn gaat Star Computers er vanuit dat de consument het product heeft geaccepteerd.

12.2
De afkoelperiode is niet van toepassing bij:

12.2.a.
Zogenaamde "op maat" producten. Dit zijn producten die voor de consument worden samengesteld/geproduceerd.
12.2.b.
Producten die speciaal voor consument ingekocht worden door Star Computers. Dit zijn producten die niet in het vaste assortiment voorkomen. 
12.2.c.
Gebruikte producten.

12.3
Zonder voorafgaande schriftelijke ontbinding door consument is Star Computers niet verplicht retourzendingen van consument te accepteren.

12.4
In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door Star Computers van de door consument opgegeven grond voor retourzending. Het risico van retour gezonden zaken blijft berusten bij consument totdat zij door Star Computers zijn gecrediteerd.

12.5
Bij retourzending worden de producten voor rekening en risico van de consument teruggezonden.

12.6
Software, waarvan het zegel is verbroken, kan nimmer worden geretourneerd.

12.7
Producten dienen in ongeschonden, oorspronkelijke verpakking en compleet met alle toebehoren te worden geretourneerd.

12.8
In principe zal het oorspronkelijke bedrag van de factuur gecrediteerd worden, tenzij er zich tussentijdse prijsdalingen hebben voorgedaan. Dan zal het bedrag gecrediteerd worden naar de dagwaarde van het product.

12.9
Het product dient zorgvuldig en degelijk verpakt te zijn voor transport zonder stickers, stiftvermeldingen etc. Indien het product onzorgvuldig is verpakt, kunnen kosten voor herverpakking en reparatie worden doorberekend, omdat het product anders niet meer verkoopbaar is.

12.10
Deze voorwaarden gelden niet voor gebruikte/refurbished producten. Gebruikte/refurbished producten kunnen in overleg met de klant voor een ander product worden omgeruild.

13. GARANTIE

13.1
Star Computers staat garant voor de kwaliteit van haar producten en diensten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen is vermeld.

13.2
Op alle producten en diensten wordt 1 tot 2 jaar garantie verleend. De garantieverplichting van Star Computers betreffende de door haar geleverde producten en diensten gaan echter in geen geval verder dan de garantieaanspraken die Star Computers jegens de fabrikant en/of distributeur op basis van de met hen gesloten overeenkomsten geldend kan maken. Consument kan dan ook geen aanspraak maken op garantie indien de fabrikant en/of distributeur deze niet biedt.

13.3
De garantie op refurbished/gebruikte producten bedraagt minimaal 3 maanden. De garantie heeft betrekking op alle hardware. Op accu's en opladers van refurbished/gebruikte producten heeft u GEEN garantie.

13.4
Op de eerste plaats en in de meeste gevallen loopt de garantie rechtstreeks via de fabrikant. Als dit niet het geval is, loopt de garantie via Star Computers.

13.5
De garantie via Star Computers wordt tenzij anders overeengekomen voor 1 jaar zonder afhandelingskosten afgehandeld. De factuur is het garantiebewijs en moet getoond kunnen worden.

13.6
Op verbruiksproducten zoals inktpatronen, papier, CD-R enz. geeft Star Computers geen garantie.

13.7
Eventuele materiaal- en fabricagefouten in de apparatuur, alsmede in onderdelen die door Star Computers in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd vallen onder de garantie.

13.8
De vervangen onderdelen worden eigendom van Star Computers.

13.9
De garantieverplichting vervalt indien deze fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade, of indien consument zonder toestemming van Star Computers wijziging in de producten aanbrengt of laat aanbrengen door derden.

13.10
Producten, die met een bijgevoegd garantiebewijs voor reparatie in aanmerking komen, moeten voor eigen rekening en risico worden afgeleverd bij Star Computers.

13.11
Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door Star Computers in rekening worden gebracht conform de gebruikelijke tarieven.

13.12
Als de consument producten ter reparatie heeft afgegeven bij Star Computers en deze niet binnen 3 maanden na afgiftedatum, tegen betaling van bovengenoemde kosten, heeft afgehaald, wordt aangenomen dat de consument afstand neemt van de ingeleverde producten ten behoeve van Star Computers.

14. ONTBINDING
  
14.1
Indien de consument zijn verluchtigingen jegens Star Computers niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, danwel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is consument van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Star Computers te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist. 
Star Computers is in dat geval te allen tijde bevoegd schadevergoeding van de consument te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.

14.2
Annulering van opdrachten kan alleen na schriftelijke bevestiging van Star Computers. In geval van annulering van de opdracht door consument heeft Star Computers het recht om 25% van de overeengekomen prijs van de producten in rekening te brengen, onverkort het recht van Star Computers op grond van geleden verlies en gederfde winst het meerdere te vorderen.

14.3
Elk der partijen heeft de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

15. AANSPRAKELIJKHEID

15.1
Star Computers is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en indirect, die ontstaat door haar overeenkomsten met de consument of geleverde producten noch voor derden die betrokken zijn bij de overeenkomst of geleverde producten. 
Star Computers is daarmee zeker, maar niet uitsluitend niet aansprakelijk in het geval;

15.1.a.
er niet geleverd is of na de levertijd geleverd is. 
15.1.b.
er sprake is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik door consument of wanneer consument zonder toestemming van Star Computers wijziging in de producten, die zijn geleverd, aanbrengt of laat aanbrengen door derden.
15.1.c.
er onjuiste gegevens zijn gepubliceerd in reclamemateriaal, op de website of in een offerte, als deze nog niet getekend is.
15.1.d.
er sprake is van overmacht. 
15.1.e.
er schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van consument of van derden. 
15.1.f. 
er sprake is van indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
15.1.g.
er sprake is van het verliezen van gegevens op datadragers of data- overdragers.

15.2
De aansprakelijkheid van Star Computers uit hoofde van de met de consument gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW.

15.3
Mocht Star Computers ondanks bovenstaande toch voor enige schade aansprakelijk worden gehouden, dan zal Star Computers slechts aansprakelijkheid aanvaarden voor een bedrag gelijk aan de uitkering, die de verzekering van Star Computers dekt.
Mocht de verzekering niet dekken, dan is Star Computers geheel niet aansprakelijk.

15.4
De consument zal Star Computers vrijwaren voor alle aansprakelijkheid vanuit derden jegens Star Computers.

15.5
Star Computers is wel aansprakelijk als er sprake is van opzet of grove schuld van Star Computers. Dan komen artikel 15.1 en 15.2 te vervallen.

16. OVERMACHT

16.1
Geen van de betrokken partijen is verplicht zich aan overeenkomsten te houden indien er sprake is van overmacht.

16.2
Als er gedurende een aangesloten periode van langer dan 1 maand sprake is van overmacht, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

16.3
Er is sprake van overmacht als Star Computers zich niet kan houden aan overeenkomsten of als er schade ontstaat door factoren buiten het invloedsterrein van Star Computers. 
Er is daarmee zeker, maar niet uitsluitend sprake van overmacht voor Star Computers als;

16.3.a.
vanuit overheidswegen wetten en/of regels veranderd worden waardoor Star Computers gemaakte overeenkomsten niet meer na kan komen.

16.4
Bij overmacht zal in eerste instantie in overleg met consument naar een oplossing gezocht worden. Als consument en Star Computers het niet eens kunnen worden, is Star Computers gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

17. EIGENDOMSVOORBEHOUD

17.1
Alle producten blijven eigendom van Star Computers, totdat consument en Star Computers volledig aan de overeenkomst hebben voldaan. Dit houdt in dat consument volledige betaling en daarbij inbegrepen vergoedingen van alle kosten en rente heeft voldaan aan Star Computers en dat Star Computers alle producten en diensten volgens de overeenkomst heeft afgeleverd bij consument.

17.2
Het is de consument niet toegestaan op enige wijze afstand te nemen van producten voordat volledig aan de overeenkomst is voldaan.
Hieronder valt ook het doorgeven van producten aan derden.

17.3
Star Computers behoudt zich het recht producten terug te nemen als consument niet tijdig aan de overeenkomst heeft voldaan. Consument moet hieraan mee werken. Als consument niet mee werkt, is consument per week het factuurbedrag van de overeenkomst schuldig aan Star Computers.

17.4
De consument is gehouden, onverkort het bovenstaande, goed te zorgen voor de geleverde zaken, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden.

17.5
Producten of diensten, die voor garantie of reparatie worden vervangen, blijven eigendom van consument, maar Star Computers behoudt zich het recht deze producten in eigendom te nemen als consument niet aan de overeenkomst heeft voldaan.

18. SOFTWARE

18.1
Indien een leverancier van Star Computers het recht tot het gebruik van software slechts verleent overeenkomstig de bepalingen van zijn gebruiks- of licentie-overeenkomsten zijn de bepalingen van die overeenkomst van toepassing met terzijdestelling van het bepaalde in deze algemene voorwaarden.

18.2
De verantwoordelijkheid voor het gebruik van software onder de OEM licentie is voor de eindgebruiker. Star Computers is niet aansprakelijk voor misbruik van deze software.

18.3
Star Computers is niet aansprakelijk voor in software voorkomende gebreken.

19. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

19.1
Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documenten, rapporten, offertes, als ook voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Star Computers of diens toeleveranciers.

19.2
Consument verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen

19.3
Star Computers verklaart dat naar beste weten haar producten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraak van derden ter zake van inbreuk op dergelijke rechten, kan Star Computers zonodig het desbetreffende product vervangen of wijzigen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.

19.4
Star Computers is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gebruik van haar producten door consument en kan op grond hiervan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van haar producten.

19.5
Consument staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Star Computers van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking en consument zal Star Computers vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

20. TOEPASSELIJK RECHT

20.1
Overeenkomsten tussen Star Computers en consument vallen uitsluitend onder het Nederlands recht.

20.2
Star Computers bepaalt de plaats waar een geschil tussen Star Computers en consument wordt voorgelegd aan een bevoegde rechter.

21. WEIGERING / ANNULERING

21.1      
LET OP! Het kan voorkomen dat bij aflevering van de bestelling er volgens PostNL door de klant geweigerd wordt om de bestelling aan te nemen. Bij betaling vooraf worden dan ook de verzendkosten naar Star Computers terug niet gecrediteerd. 
Bij verzending onder rembours zullen wij een rekening sturen voor alle gemaakte kosten. Deze kosten bedragen €63,00. Hier vallen onder: de verzendkosten heen (€24,95), de verzendkosten terug (€8,05), handelingskosten (€30,00).
Voor het annuleren van een bestelling op maat wordt 10 % van het totaalbedrag aan de consument doorbelast!

22. BEDRIJVEN

22.1. 
Deze Algemene Voorwaarden zijn NIET van toepassing voor zakelijke klanten en/of bedrijven.